Die neggschte Glunggi-Termiin

Do findsch immer die aggdduelle Termiin rund um d Glygge
und iiri Aaläss fiir d Bassivmitgliider und Speezi.


23.02.2020: Oberwiler Fasnacht

23.02.2020: Fasnacht Erstfeld

28.02.2020: Källerhogg

01.03.2020: Waagetaufi

02.03.2020: Morgestraich, Fasnacht Basel

04.03.2020: Fasnacht Basel

07.03.2020: Fasnacht Binnige, Glunggi-Chäller isch offe

27.03.2020: Källerhogg

24.04.2020: Källerhogg

09.05.2020: Binniger Märt

21.05.2020: Banntag uff em Paradieshof

29.05.2020: Källerhogg

26.06.2020: Källerhogg

06.09.2020: Oldtimer-Dräff bim Bottmiger Schloss