Dr Glunggi-Chäller in Binnige

 

Numme yynekoo...

 

 

 

Links in d Kuchi und rächts in Käller . . .

 

scho seesch e Huffe Abbizäller! 

 

S Buffet oder wird au als Baar bruucht. Doo gän miir d Geträngg uuse. Und doo kasch nadyyrlig au zaale.

 

Stammdisch us em «Alte Bruune Mutz» Do ka me s luschtig ha, denn es hän e Huffe Lyt blatz.